SH, 92, 2019011618, , BEST, 0, 234S, 348E, 20, 1006, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, , 0, , ...
全文
回复(33) 01-17 17:34 来自版块 - 风暴档案
表情
红豆棒冰冰TPXS11 PGTW 221500 A. REMNANTS OF TROPICAL CYCLONE 10S (DESMOND) B. 22/1430Z C. XX.XX D. XXX.XX E. N/A/MET8 F. N/A G. IR/EIR/VIS/MSI H. REM...(01-22 23:16)
红豆棒冰冰FKIO20 FMEE 220021 TC ADVISORY DTG: 20190122/0021Z TCAC: REUNION TC: EX-DESMOND ADVISORY NR: 2019/07 OBS PSN: 22/0000Z S1816 E03556 C...(01-22 12:40)
红豆棒冰冰WTXS31 PGTW 212100 MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// SUBJ/TROPICAL CYCLONE 10S (DESMOND) WARNING NR 008// RMKS/ 1. T...(01-22 12:37)
POCKETBOXWTXS31 PGTW 211500 MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// SUBJ/TROPICAL CYCLONE 10S (DESMOND) WARNING NR 007// RMKS/ 1. T...(01-21 22:39)
红豆棒冰冰WTXS31 PGTW 211500 MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// SUBJ/TROPICAL CYCLONE 10S (DESMOND) WARNING NR 007// RMKS/ 1. T...(01-21 22:37)
炎煌深沉WTIO30 FMEE 211242 RSMC / TROPICAL CYCLONE CENTER / LA REUNION TROPICAL CYCLONE FORECAST WARNING (SOUTH-WEST INDIAN OCEAN) 0.A WARNING NU...(01-21 22:20)
meowRAMMB神定位(01-21 21:59)
红豆棒冰冰WTXS31 PGTW 210900 MSGID/GENADMIN/JOINT TYPHOON WRNCEN PEARL HARBOR HI// SUBJ/TROPICAL CYCLONE 10S (DESMOND) WARNING NR 006// RMKS/ 1. T...(01-21 16:06)
红豆棒冰冰FKIO20 FMEE 210610 TC ADVISORY DTG: 20190121/0610Z TCAC: REUNION TC: DESMOND ADVISORY NR: 2019/04 OBS PSN: 21/0600Z S2012 E03740 CB: ...(01-21 16:04)
红豆棒冰冰全球热带气旋监测报告预报:黄奕武 签发:高拴柱 2019 年 01 月 21 日 10 时 西南印度洋中度热带风暴“戴斯蒙德”生成 西南印度洋中度热带风暴“戴斯蒙德”(DESMOND)已于昨天(20日)晚上在莫桑比克海峡海面上生成,今天(21日)上午8点钟(北京...(01-21 15:07)

返回顶部